pnoht600320001022306 pnoht600320001022310

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ที่ จังหวัดปัตตานี

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบชุดนักเรียนแก่ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา พร้อมมอบข้าวสารให้ผู้ปกครองนักเรียน มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ได้รับผลกระทบ ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านพักอาศัยราษฎรผู้ประสบอุทกภัย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 2 หลัง ที่โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่หน่วยทหารเฉพาะกิจปัตตานี 23 ที่วัดหลักเมือง อำเภอเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่ชายแดนใต้ ร่วมต้อนรับ ส่วนในช่วงบ่าย คณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดนราธิวาส ต่อไป

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง กล่าวว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม” โดยได้รับบริจาคเงิน สิ่งของ และเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ เพื่อนำมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือมอบชุดนักเรียนแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จังหวัดละ 2,000 ชุด ข้าวสารจังหวัดละ 2,000 ถุง และเงินสนับสนุนช่วยเหลืออื่นๆ อีกทั้ง เพื่อมาเยี่ยมเยียนมอบขวัญกำลังใจ ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข

pnoht600320001022312 pnoht600320001022313 pnoht600320001022314

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ปัตตานี เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่ปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2560 มีพื้นที่ประสบอุทกภัย ใน 12 อำเภอของจังหวัด รวม 103 ตำบล 493 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 25,604 ครอบครัว แม้ว่าหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ได้ช่วยเหลือเยียวยาไปบ้างแล้ว พอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ในระดับหนึ่ง แต่การที่ สนช. ได้มาช่วยเหลือมอบชุดนักเรียนและข้าวสารครั้งนี้ เป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาด และเติมเต็มความรู้สึกที่เอื้ออาทรให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในปีนี้ได้เป็นอย่างดี

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน