halal_logo

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล แนะโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ของอุตสาหกรรมไทย

นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล แจ้งว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP อุทยานวิทยาศาสตร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของภาคอุตสาหกรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ของประเทศไทย สร้างความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศมากยิ่งขึ้น มีเป้าหมายในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดโครงการ จำนวน 50 โครงการ เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก

โดยจะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล เข้ารับการอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลฟรี พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล สนับสนุนงบประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ต่อโครงการพัฒนาสถานประกอบการตามมาตราฐาน จัดเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย และการนำสินค้า ออกสู่งานจัดแสดงสินค้า ณ ต่างประเทศ โดยจะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการให้ได้รับรองฮาลาล มุ่งมั่นพัฒนาสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อขออนุญาตรับรองฮาลาล

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริรัตน์ กวยระคาร สอบถาม 0-7428-9326 และ 08-9592-8302 หรือที่ อีเมล miw_ebiz@hotmail.com นางสาวอโนทัย ชูสุวรรณ 08-6293-2687 อีเมล anothai.app@gmail.com

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน