halal_logo

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง อบรมให้ความรู้มาตรฐานฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ชาวมุสลิมใน จ.อ่างทอง

ที่มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านมาตรฐานฮาลาลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ชาวมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง ตามนโยบายของสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จำนวน 3 มัสยิด พร้อมด้วยสัปบุรุษและสตรีมุสลิมในจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

นายบุญเสริม หนูทอง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการมาตรฐานฮาลาลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในครั้งนี้ เน้นให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องของการบริโภคอาหารฮาลาลแก่ชาวมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง เพื่อจะได้เข้าใจถึงวิถีและขบวนการฮาลาลอย่างแท้จริงว่า ฮาลาลเราต้องปฏิบัติอย่างไร การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฮาลาลอย่างไร ซึ่งเรื่องของฮาลาลไม่ใช่เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้นที่ต้องรู้ แต่ต่างศาสนิกก็ต้องรู้และเข้าใจเช่นกัน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน