pnoht600127001013001_27012017_012040

ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล และ นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันรำลึกเกียรติประวัติศาสดา นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ปี ฮ.จ.1438 (วันเมาลิด) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

pnoht600127001013007_27012017_012040 pnoht600127001013008_27012017_012040

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูจริยวัตรของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) และส่งเสริมการปฏิบัติตนที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนาในการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทดสอบการอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอานกอรี/กอรีอะห์ การทดสอบท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของสถานศึกษาและองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ การออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การบรรยายทางวิชาการโดยนักวิชาการระดับนานาชาติ โดยผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และรศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 20.00 น. จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน