สธ.ยะลา อบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขสุขภาพอนามัยเบื้องต้น

เนื่องจากในแต่ละปีมีชาวไทยมุสลิมจังหวัดยะลา เดินทางไปประกอบพิธีฮีจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นจำนวนมาก ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จะมีผู้นำกลุ่มทำหน้าที่นำชาวไทยมุสลิมที่ต้องการไปแสวงบุญ โดยผู้นำกลุ่มจะผ่านการอบรม และทำหน้าที่แนะนำการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นให้แก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ผู้นำกลุ่มจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยและการสูญเสียชีวิตของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่จะต้องดำรงชีวิตในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างไปจากประเทศไทย

วันนี้ (18 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุม โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพของผู้เดินไปประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขสุขภาพ วิธีป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยมีนายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้แทนของผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ร่วมด้วย

สำหรับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดยะลา มีผู้ประสงค์เดินทางเป็นจำนวนกว่า 1,500 คน แต่ไปได้จริง 1,038 คน ตามปัจจัยความพร้อมด้านต่างๆ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของตนเองตั้งแต่การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพเบื้องต้น ก่อนเดินทาง และการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดอบรม เขตอำเภอเมืองยะลา จำนวน 390 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ตั้งแต่วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบ่งปัน