วันที่ (19 ก.ย.61) ที่ห้องประชุมยาลอ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดยะลา ปัตตานี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ปัตตานี คณะพระสงฆ์ และชมรมอิหม่ามในพื้นที่ ร่วมเสวนาถักทอสายสัมพันธ์ผู้นำพุทธ มุสลิมชายแดนใต้ ซึ่งจัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดพื้นที่รับฟังเสียงความต้องการของกันและกัน รวมถึงค้นหากิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในชุมชนชาวพุทธกับชาวมุสลิม พร้อมทั้งศึกษาเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองชุมชนอย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องตามหลักการสันติวิธี โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ มี รศ.ดร.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเข้าร่วม

นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเสวนาของผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี ที่จะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมุมมอง ของผู้นำศาสนาระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นจุเริ่มต้นของการประสานใจ และประสานความร่วมมือ โดยจะทำให้แต่ละศาสนามีความมั่นคง และมีการเรียนรู้ระหว่างศาสนา เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีอันดีต่อกัน ตลอดจนเสริมสร้างความสมบูรณ์แบบของสังคมพหุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน