วันที่ 23 ธ.ค. 62 นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดงาน “7 มัสยิดเมาลิดสัมพันธ์ ศาสนาผู้เป็นสามัญชน เพื่อคนทุกระดับ” ครั้งที่ 2 : พหุวัฒนธรรมมุสลิมะฮ์ไทย ในยุค 5 G เพื่อให้สตรีมุสลิม (มุสลีมะฮ์) เข้าใจบทบาทของตนเองในยุค 5 G และการเสวนาการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือสังคมพหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ โดยพระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง) และอิสลาม โดยนายเจะหมีน หะแหละ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ดำเนินการเสวนาโดยนายณพงษ์ ใบหมาดปันจอร์ รักษาราชแทนวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ณ มัสยิดมำบัง มัสยิดกลางประจำจังหวัดสตูล

นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า งานเมาลิดเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงศาสดามูฮัมหมัดชีวประวัติจริยวัตรต่าง ๆ ทั้งหลักธรรมคำสอนและผลงานของท่าน โดยเฉพาะในข้อที่ว่าท่านสามารถดำเนินชีวิตในประกอบกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเผ่าพันธุ์ในสมัยนั้น นึกว่ามีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม

นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หากพวกเราทุกคนน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านศาสดามูฮัมหมัด ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ ด้วยการตั้งใจศึกษาหลักธรรม คำสอนของท่านให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และถูกต้อง น้อมนำมายึดถือปฏิบัติในการดำรงชีวิตอย่างเคร่งครัดและจริงใจแล้ว ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอย่างดีที่สุด และส่งเสริมให้แต่ละคนประสบความสุข ความเจริญในชีวิต ตลอดจนอยู่ร่วมกับทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ได้อย่างเข้าอกเข้าใจกัน ให้สมกับความขวัญของจังหวัดสตูล ที่ว่า “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์”

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

4

.

5

.

6

.

1

แบ่งปัน