จังหวัดสตูล กำหนดให้วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ประจำปี ฮ.ศ.1439

วันนี้ (21 ส.ค. 61) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ด้วยมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 สิงหาคม 2556 กำหนดวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการประจำปี โดยให้ครอบคลุมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ประกาศให้วันที่ 1 ของเดือนซุลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันที่ 13 สิงหาคม 2561 และวันอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ดังนั้น จังหวัดสตูล จึงขอประกาศให้วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน