สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขับเคลื่อน “พัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเพิ่มศักยภาพนักวิชาการอิสลามศึกษา ครูสอนตาดีกา ยกระดับคุณภาพนักเรียน

วันนี้ (29 มี.ค. 61) ที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช 2559 ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ชี้แจงคู่มือการใช้หลักสูตร แผนการสอนตาดีกา และคู่มือวัดผลประเมินผล หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 โดยเชิญนักวิชาการอิสลามศึกษา ผู้สอนจากศูนย์ตาดีกาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 100 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อนำร่องขยายผล ปรับปรุง พัฒนาคู่มือ การวัดผลประเมินผลในศูนย์ตาดีกาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีจำนวน 2,126 ศูนย์ตาดีกา ต่อไป

นายเฉลิมชัย วาสะสิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดทำแนวทางคู่มือในการวัดผลประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจำมัสยิดฯ ซึ่งหลักสูตรนี้ใช้เมื่อ 27 ตุลาคม 2559 ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 2 จะขึ้น ป.2 การวัดผลประเมินผลจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในการจัดการเรียนการสอน ว่าครูผู้สอนตาดีกาจะมีวิธีอย่างไรในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ซึ่งครั้งนี้เป็นการนำร่องเพื่อขยายผลไปยังศูนย์ตาดีกาต่างๆ ซึ่งหลังจากการจัดโครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจำมัสยิดแล้ว นักวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด จะออกไปนิเทศติดตามศูนย์ตาดีกาแต่ละแห่ง

ที่ผ่านมา ผู้สอนตาดีกาที่ได้เข้ารับการพัฒนาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจำมัสยิด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางวัดผลประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตลอดจนการจัดการศึกษาในศูนย์ตาดีกาในพื้นที่

สำหรับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน ประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช2559 ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสนาอิสลาม ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดมั่นศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักการศาสนาอิสลาม

 

pnoht61032

.

pnoht61033

.

pnoht61034

.

pnoht61036

แบ่งปัน