นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบการช่วยเหลือคนไทย และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในประเทศมาเลเซีย ในวันพรุ่งนี้ (อังคารที่ 3 กันยายน 2562) ณ โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางในการช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซีย และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่าง 5 จังหวัด และในประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการแสดงประกาศเจตนารมณ์ระหว่าง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานทูตไทยในประเทศมาเลเซีย ในการที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการช่วยเหลือคนไทย ในประเทศมาเลเซีย และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศมาเลเซีย , ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ , ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , อาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซีย และสื่อมวลชนรวม 300 คน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ 5 จังหวัด และในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , อาสาสมัครคนไทยในประเทศมาเลเซีย และสถานทูตไทย ในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีวิธีการแสดงเจตนารมย์ในการร่วมกันพัฒนาความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน