จังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ “ผู้นำรุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 สร้างเครือข่ายเยาวชนมุสลิมสงขลา นการพัฒนาสังคมและสร้างจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด

วันนี้ (30 เม.ย. 61) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา “ผู้นำรุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา” รุ่นที่1 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายยุวชนมุสลิมสงขลาให้เป็นพลังในการพัฒนาสังคม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการรักบ้านเกิด และเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า 100 คน

นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เยาวชนรุ่นใหม่นับได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคม สามารถกระตุ้นและสร้างความตระหนักร่วมให้เกิดการตื่นตัวของสังคม ชุมชน เกี่ยวกับการอยู่กันโดยเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความคิดเห็นที่แตกต่าง การพัฒนาทักษะเยาวชนให้เป็นผู้นำ เป็นผู้กล้าที่สร้างสรรค์และแสดงออกถึงความสามารถโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต คิดดี ทำดี นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ สร้างค่านิยมสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อยอมรับในความแตกต่างความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม

ด้านนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา จ่าจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ทั้งทางด้านภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีรวมถึงทัศนคติความเชื่อ ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากกลาย อาจนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกัน ซึ่งเยาวชนรุ่นใหม่นี้ นับเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมสามารถกระตุ้นและสร้างความตระหนักร่วมกันให้เกิดความตื่นตัวของสังคมได้ จังหวัดสงขลาจึงจัดทำโครงการ “ผู้นำรุ่นใหม่ มุสลิมสงขลา” ขึ้น โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยรุ่นที่ 1 กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2561 เฉพาะนักเรียนชาย และรุ่นที่ 2 กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2561 เฉพาะนักเรียนหญิง

 

ที่มา : ThaiNews

 

12

.

13

.

14

.

15

.

16

แบ่งปัน