mnews170421112529014_f62e3b543be842e5bd46741bc833fd09

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สภาพอากาศที่ร้อน อบอ้าว และแห้งแล้งในขณะนี้ เหมาะแก่การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคหลายชนิด โดยเฉพาะเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในน้ำและอาหารจะมีการเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคอหิวาตกโรค และไข้ไทฟอยด์

ในช่วงหน้าร้อนนี้ประชาชนจึงควรยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ปรุงเสร็จใหม่ๆ หากเป็นอาหารค้างมื้อ อุ่นให้ร้อนหรือเดือดก่อนรับประทาน ไม่ควรรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม หากต้องการจะเก็บรักษาอาหารที่ปรุงสุกแล้วไว้รับประทานในวันต่อไป ควรใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด เก็บไว้ในตู้เย็น และนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้ง ใช้ช้อนกลางตักอาหารขณะกินอาหารร่วมวงกับผู้อื่น และหมั่นล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงและรับประทานอาหาร รวมถึงก่อนเตรียมนมให้เด็กและภายหลังจากการเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วมทุกครั้ง นอกจากนี้ ควรกำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารและสิ่งปฏิกูลรอบๆ บ้านทุกวัน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและป้องกันการแพร่กระจายของโรค และถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะทุกครั้งเพื่อไม่ให้แพร่โรค

สำหรับผู้ประกอบอาหารและพนักงานเสิร์ฟอาหาร ให้หมั่นล้างมือก่อนจับต้องอาหารทุกครั้ง ดูแลรักษาความสะอาดภายในครัวเรือน และอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร แยกใช้เขียงและมีดที่หั่นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารสุก อาหารดิบให้ชัดเจนไม่ปะปนกัน ปรุงอาหารให้สุกกทั่วถึง เช่น เลือดไก่ เลือดหมู ควรหั่นก่อนต้มเพื่อให้ร้อนทั่วถึงทั้งชิ้น ควรกำจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารทุกวัน และหากมีอาการ อุจาระร่วงควรหยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะหายหรือตรวจไม่พบเชื้อในอุจจาระ สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็ง น้ำดื่ม ควรระมัดระวังโดยต้องนำน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคมาผลิต รวมทั้งการขนย้ายเพื่อจำหน่าย ต้องดำเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน