pnoht600313001028001 pnoht600313001028006

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล จัดประชุมเพิ่มศักยภาพของผู้นำศาสนาอิสลาม โดยนำหลักการของศาสนาช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบยาเสพติดจังหวัดสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำศาสนา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ห้องโถงอาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้นำศาสนาอิสลาม , อิหม่าม , คอเต็บ , บิหลั่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน

pnoht600313001028007 pnoht600313001028010

โดยการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากจังหวัดสตูล มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดหลายชนิด อาทิ พืชกระท่อม ซึ่งเป็นปัญหาอันดับหนึ่งของจังหวัด รองลงมาคือ ยาบ้า และกัญชา โดยยาเสพติดเหล่านี้ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบยาเสพติดจังหวัดสตูล เล็งเห็นมิติด้านศาสนาและวัฒนธรรมของประชากรในพื้นที่จังหวัดสตูล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม โดยให้ผู้นำด้านศาสนา ทั้งอิหม่าม , คอเต็บ และบิหลั่น ใช้หลักการของศาสนาอิสลามเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมสร้างเครือข่ายพลังประชารัฐ ตลอดจนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน