pnoht600220001010702_20022017_121736

สำนักสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ศูนย์สันติวิธี โดยแผนกภาคประชาสังคม ได้จัดกิจกรรม ”เวทีพูดเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้” อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมพบปะพูดคุย

ทั้งนี้ เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุข สร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจต่อทุกภาคส่วน ให้ยึดมั่นสันติวิธี ร่วมปฏิเสธความรุนแรง เปิดพื้นที่กลางและเวทีการพูดคุย เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการพูดคุย เพื่อสันติสุข และการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดเวทีฯ พร้อมด้วยพันเอก วรพงศ์ มาลี รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

pnoht600220001010703_20022017_121736

สำหรับกิจกรรมนอกจากการเปิดเวทีเสวนากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข แล้ว ยังมีการบรรยายพิเศษ กิจกรรมสัมพันธ์สันติวิธี การระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยในประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะต่อภาครัฐในกระบวนการพูดคุย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน