อาคารดลเดช-นฤมล พัฒนรัฐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา ได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่จัดกิจกรรมกวนอาซูรอ ในโครงการสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยในกิจกรรมมีนายก้องสกุล จันทราช ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธี

นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า กิจกรรมการกวนอาซูรอ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งการกวนอาซูรอ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีของชาวมุสลิม ให้ความสำคัญสืบทอดกันมาเป็นเวลานานตามประวัติศาสตร์ และการทำอาชูรอ จะตรงกับเดือนมุฮารอมของทุก ๆ ปีฮิจเราะห์ศักราชปีในอิสลาม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ของโรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา 2 มีเจตคติที่ดีและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมการเกิดความสมัครสมาน สามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งยังส่งเสริมให้โรงเรียนศึกษาพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา เป็นที่รู้จักของประชาชน องค์กรและสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การกวนอาซูรอ จะแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน