วันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองส่งเสริมและสนับสุนนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง กลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม ศอ.บต. จัดการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ อายุ 32 ปี ชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเป็นผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคง และเสียชีวิตด้วยโรคสมองบวมและปอดติดเชื้อในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งเรื่องต่อให้ ศอ.บต. พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ภายหลังแพทย์ระบุเสียชีวิตจากโรคสมองบวม และกองอำนวบการรักษาความมันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า) ยืนยันควบคุมตัวและดำเนินการตามระเบียนขั้นตอนทุกประการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน นายกิตติ สุระคำแหง เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐฯ และมีคณะกรรมการ ผู้แทน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนผู้นำศาสนา และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมพิจารณาเยียวยากรณีนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ

ภายหลังการประชุมพิจารณา รองเลขาธิการ ศอ.บต. ได้สรุปมติที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเยียวยาครอบครัวนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เป็นเงิน 500,000 บาท ตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ประชุมพิจารณาองค์ประกอบของการเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ พบว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ และเจ็บป่วย เสียชีวิตขณะควบคุมตัว จึงเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาตามระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตามแม้รายงานทางการแพทย์จะระบุชัดว่า นายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เสียชีวิตด้วยอาการสมองบวม และระหว่างการรักษาเกิดภาวะปอดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรง แต่อาการป่วยดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐจนนำไปสู่การเสียชีวิต ถือว่าการป่วยและเสียชีวิตของนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบคุมตัว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบ

ทั้งนี้เลขาธิการ ศอ.บต. ได้อนุมัติให้มีการเยียวยาด้านจิตใจ เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท พร้อมชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัว 6 วัน ๆ ละ 400 บาท แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีการเสนอให้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เสนอ กพต. พิจารณาเยียวยาครอบครัวนายอับดุลเลาะ อีซอมูซอ เพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตร 2 คน และส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตอื่น ๆ ตามสภาพปัญหา และความจำเป็นต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน