วันนี้ (1 เมษายน 2561) นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นที่ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. กล่าวว่า การอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการไปประกอบพิธีฮัจญ์และวิธีการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศซาอุดิอาระเบีย ตลอดจนนำคุณค่าฮัจญ์มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับจังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 300 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2561 โดยใช้หลักสูตรที่ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการศาสนาได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ศอ.บต. ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้แจกเอกสารและแผ่นพับต่างๆ ที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์และได้มอบกระเป๋าอเนกประสงค์ให้แก่ผู้เข้าอบรมไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์อีกด้วย

นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมตั้งใจรับเอาความรู้จากคณะวิทยากรที่มาถ่ายทอดให้มากที่สุดเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องในการประกอบพิธีฮัจญ์ และให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์และมีความพร้อมมากที่สุดเพื่อให้การไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ ได้รับฮัจญ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบรับกลับมาโดยทั่วกัน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน