นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบหมายให้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

โดย ศอ.บต. ได้นำเสนอถึงบทบาท อำนาจ หน้าที่ และการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในงานด้านการบริหารและการพัฒนา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้คณะสื่อมวลชนรับทราบและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สำหรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาครั้งนี้ประกอบด้วย ทีวีแห่งชาติ BE NAMA ทีวีอัลฮิจเราะห์ HYPPTV สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ นิตยสาร ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงสื่อมวลชนประเทศไทยทุกแขนงในนามชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติจังหวัดชายแดนใต้ จำนวนกว่า 50 คน ได้พบปะพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน

4-1-2

แบ่งปัน