pnoht600204001005001_04022017_015224 pnoht600204001005002_04022017_015224 pnoht600204001005004_04022017_015224

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.เปิดเผยถึงผลการประชุมหารือแนวทางป้องกันปัญหาและเร่งสร้างความเข้าใจในการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ กรณีการเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย เช่น การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดทำเอกสาร การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเข้าไปทำงานอย่างถูกต้อง รวมทั้ง การหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลที่เคยกระทำความผิดในมาเลเซียแล้ว เดินทางกลับเข้าไปกระทำผิดซ้ำ ตลอดจนการจัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงาน เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ การประกอบอาชีพในพื้นที่ และการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ จัดส่งข้อมูลประวัติบุคคลที่กระทำความผิดเพื่อการประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ รวมทั้ง การจัดกิจกรรมตลาดนัดพบแรงงานแบบเร่งด่วนเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้ทำงานในพื้นที่ต่อไป

ที่มา : กรมระชาสัมพันธ์

แบ่งปัน