วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงานโครงการตามแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มงาน ศอ.บต. พนักงานราชการพร้อมทั้งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการชี้แจงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจากการรายงานในที่ประชุมทั้งหมดมีการเบิกจ่ายไปแล้วอยู่ที่ 58 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ผลงานสะสม รอบ 9 เดือน) ไตรมาสที่ 3 โดยผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 31 โครงการ

ตลอดจนรายงานผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคณะทำงานปฎิบัติงานฯ ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง และด้านการสร้างความเข้าใจ เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการ และอุปสรรค ปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับใช้ในการพัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณหน้า

ทั้งนี้ในการประชุมยังได้ร่วมพิจารณาแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2562) ให้การดำเนินงานขับเคลื่อนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

แบ่งปัน