ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เตรียมเปิดประตูสู่ความสวยงามแห่งวัฒนธรรม ในงาน TARIMA KRESEK มัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เที่ยวชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเส้นทางฮาลาลทัวร์ลิซึม

วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการจัดแถลงข่าว ในวันที่ 23 กรกฎาคม พร้อมจัดกิจกรรม TARIMA KRESEK ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ มัสยิดกรือเซะ ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่ มีเรื่องเล่าที่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นที่กรือเซะเป็นหมุดแรกของการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล หรือ “ฮาลาล ทัวร์ลิซึม” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายราชิต ระเด่นอาหมัด ผู้จัดงาน TARIMA KRESEK กล่าวว่า TARIMA KRESEK หมายถึง การกลับสู่ถิ่นกำเนิด เนื่องจากมัสยิดกรือเซะมีชื่อเสียงด้านความเก่าแก่ สวยงาม และมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจชวนให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป การจัดงานในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนกรือเซะในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองท่า เป็นพื้นที่ที่พ่อค้าต่างประเทศเข้ามาทำการค้าขาย มีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นผลมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ TARIMA KRESEK จะเป็นความทรงจำใหม่ที่สวยงามของมัสยิดกรือเซะ แทนภาพจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จะมีการจัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ที่ท่าเรือสะพานยาว ใกล้กับฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้วย

ด้าน นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรีแบรนด์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติการท่องเที่ยว โดยปักหมุดให้มัสยิด หรือเซะเป็นจุดแรกของการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล พร้อมเชื่อมโยงสู่พื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอี่น ๆ อาทิ การเที่ยวชมเมืองปัตตานี ชุมชนบาราโหม วังยะหริ่ง หรือล่องเรือชมป่าโกงกาง ที่ตำบลบางปู จังหวัดปัตตานี เป็นต้น เมื่อเกิดเสียงสะท้อนและการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ก็จะเกิดอาชีพและรายได้สู่ชุมชน TARIMA KRESEK เป็นการต้อนรับการกลับมาของมัสยิดและชุมชนกรือเซะ จัดขึ้นเพื่อสร้างภาพจำให้ตราตรึงในใจพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแทนภาพเหตุการณ์ความรุนแรง

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน