1

ศอ.บต. เดินหน้าให้ความรู้ “แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้กับการพัฒนากลไกการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้น 7 กลุ่มภารกิจหลัก พัฒนาประชาชน ตามกรอบแนวคิดโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แก่นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ที่ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนใต้กับการพัฒนากลไกการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรอบนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษาภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

2

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นสำคัญ คือ เราต้องมองทิศทางของกระแสโลก สภาพปัจจุบันของไทย แนวคิดการพัฒนาทั้งระดับประเทศ ระดับพื้นที่และระดับปัจเจกบุคคล โดยยึดกรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดการใช้ความรุนแรง สนับสนุนแนวทางสันติวิธี เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ดูแลด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชนในการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม 7 กลุ่มภารกิจ คือ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชน งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและขับเคลื่อนนโยบาย และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่หลัก คือ การพัฒนาประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบแนวคิดโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบที่มีการพัฒนาในลักษณะพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ในพื้นที่ใกล้เคียง และเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้มากที่สุด

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน