ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครองสองสัญชาติ ไทย-มาเลเซีย ตามนโยบายการพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้ ควบคู่สร้างความมั่นคง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศอ.บต. ได้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครองสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของฝ่ายรัฐ ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ โดยการจัดทำและจัดเก็บฐานข้อมูลอัตลักษณ์ เพื่อนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมาเลเซีย ผ่านกลไกความร่วมมือในระดับทวิภาคี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตลักษณ์ หรือรายชื่อตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรง และเป็นบุคคลที่มีสองสัญชาติ รวมถึงการจัดทำมาตรการร่วม หรือยุทธศาสตร์ร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับทวิภาคีต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครองสองสัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) ในพื้นที่นั้น จะต้องขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายการพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้ รวมถึงการเดินหน้าสร้างความมั่นคงไปพร้อม ๆ กัน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

1

แบ่งปัน