1

ศอ.บต. ส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ จชต. มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ รำลึกถึงศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.)

2 3

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส จังหวัดละ 100,000 บาท จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 50,000 บาท และ ชมรมอิหม่ามประจำอำเภอทั้ง 44 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 30,000 บาท ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ ให้ชาวไทยมุสลิมได้รำลึกถึงจริยวัตรอันประเสริฐ คำสอนคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) สู่การเป็นต้นแบบในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ผู้แทนอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน