ใช้ประกอบเนื้อหาข่าว

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำกฎหมายอิสลามมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งในพื้นที่

นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการแก้ปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาธารณสุขอำเภอ ทนายความมุสลิม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน เข้าร่วม

นางสาววรรณา อ่อนประสงค์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อนหญิงภาคใต้ เปิดเผยว่า การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์อย่างมาก สามารถช่วยให้เข้าใจศาสนาอิสลามมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว อีกทั้ง ยังได้ฟังความคิดเห็นของทั้ง 2 ศาสนา ด้วยการระดมความคิดเห็นของปัญหาในพื้นที่ โดยเชื่อว่าที่ไหนมีคนที่นั้นจะมีปัญหา ซึ่งได้พูดคุยหาขอเสนอในการแก้ปัญหาพื้นที่นั้น ด้วยการจัดกิจกรรม หรือนำมาปรับแก้ อีกทั้ง ยังชื่นชมทาง ศอ.บต. ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก

สำหรับกิจกรรมสัมมนาการส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการแก้ปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความสำคัญพร้อมเสนอแนวทางร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของการเข้าถึงความเป็นธรรมของผู้หญิงและเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการสะท้อนปัญหาให้ผู้แทนของหน่วยงานและองค์กรศาสนาอิสลามและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการหาแนวทางแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบภายใน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติเพื่อการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล หน่วยงานราชการ และองค์กรศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน