ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ผนึกกำลัง “ทีมนักบริหาร จชต.” ในพื้นที่ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในทุกมิติ ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันนี้ (6 มี.ค. 62) พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ทีมบริหาร จชต. ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายอำเภอ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนกว่า 100 คน

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความซับซ้อนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อความมั่นคง ต้องเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและถ่องแท้ ทั้งมิติภายนอก ภายใน และต่างประเทศ สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อที่จะแก้ไขให้สอดคล้องกัน

ดังนั้น การอบรมในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และขอให้มีความตั้งใจ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ มุ่งมั่นทำหน้าที่ ประสานการทำงานทั้ง 3 หน่วย รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ ให้แน่นแฟ้น เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยเร็ว

ขณะที่ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็น “ทีมนักบริหาร จชต.” และเป็นกลไกสำคัญในการนำสันติสุขคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการจัดอบรมครั้งนี้ ศอ.บต. มีความตั้งใจจัดเตรียมทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานต่อไป เริ่มตั้งแต่การกำหนดหลักสูตร การเฟ้นหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ท่าน อาทิ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นายดำรงใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ และ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเสียงสะท้อนปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ “ทีมนักบริหาร จชต.” ได้รับทราบ ทั้งนี้ คาดหวังว่า “ทีมนักบริหาร จชต.” ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะขับเคลื่อนงานในพื้นที่เกิดการบูรณาการให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานในทุกมิติแบบไร้รอยต่อ สร้างความปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้โดยเร็ว

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน