วันที่ 5 ก.พ. 63 ที่ห้องประชุมที่ว่าการปกครองจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย วิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุกรี หลงยือระ พนักงานปกครองชำนาญการ กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดสรรบุคคล ร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

สำหรับกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ของจังหวัดยะลานั้น มีประชาชนชาวไทยมุสลิมทั้งบุรุษและสตรีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดยะลาที่ได้รับการเสนอรายชื่อ จำนวน 8 ราย โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

1.กลุ่มผู้นำศาสนาอิสลาม คือ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด บุคลาการสถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

2.กลุ่มผู้นำท้องที่ คือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน

3.กลุ่มผู้ทำประโยชน์ให้กับสังคม คือ องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (NGO) เยาวชน กลุ่มแม่บ้าน บุคลากรอาสาสมัครที่ไม่มีกรอบในโครงการสร้างตามกฎหมายสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และอาสาสมัครต่าง ๆ

และ 4.กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม และตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หรือผู้ที่อยู่ในบัญชีซะกาตของมัสยิด

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณากลั่นกรองให้ตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2563 (ฮ.ศ.1441) ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

แบ่งปัน