ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับมอบเช็คสนับสนุนค่าบริหารและครุภัณฑ์ศูนย์ OSS จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนเป็นศูนย์การเรียนรู้ฮาลาล สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานรับมอบเช็คสนับสนุนค่าบริหารและครุภัณฑ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (OSS) ในพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จากนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายหัสนี เจะนิ ผู้อำนวยการ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นพยานในการรับมอบเช็คในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวขอบคุณการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ช่วยสนับสนุนค่าบริหารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นระยะเวลา 3 ปี ๆ ละ 3 ล้านบาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2563 ตามเงื่อนไข เพื่อเป็นงบประมาณในการจัดการศูนย์ฯ ซึ่ง ศอ.บต. คาดหวังว่า ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร อำเภอปะนาเระ จะเป็นศูนย์แห่งการให้ความรู้เรื่องอาหารฮาลาล สินค้าฮาลาล และอื่น ๆ จึงต้องขอความอนุเคราะห์คำแนะนำจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ดูแลศูนย์ฯ มาตั้งแต่ต้น เพื่อขับเคลื่อนให้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ดี ศอ.บต. นำโดยนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เล็งเห็นว่า กระบวนการฮาลาลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นความหวังของคน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหนทางยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พื้นที่โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร เป็นความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้านด้วยเศรษฐกิจฐานรากในช่วงปี 2543 ซึ่งเป็นช่วงเหตุการณ์บ้านเมืองมีความสงบสุข โดยภาคเอกชนเป็นผู้นำเสนอให้ดำเนินการ แต่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยปัจจัยหลายอย่าง แต่ในระยะ 3 ปีหลัง ที่ ศอ.บต. เข้าดูแล ทำให้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรสามารถทำประโยชน์ได้มากขึ้น แม้จะเปลี่ยนการจัดการจากภาคเอกชนเป็นวิสาหกิจชุมชน ทำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นการเติบโตของศูนย์ฯ จากความพยายามของ ศอ.บต. โดยบริหารจัดการตามนโยบายประชารัฐที่มีภาคเอกชน ประชาชน และภาครัฐ เข้ามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน หากในอนาคต ศอ.บต. สามารถผลักดันให้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรเป็นต้นแบบการเรียนรู้ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ก็ให้ถือว่าเป็นความสำเร็จของ ศอ.บต. ที่มีความพยายามให้ศูนย์ฯ แห่งนี้ เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่

สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เข้ามาประกอบกิจการฮาลาลในพื้นที่ พร้อมร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล ตำบลน้ำบ่อ ให้เป็นแหล่งผลิตและเรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน