รองเลขาธิการ ศอ.บต. หารือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมอแซง เตรียมนำพี่น้องชายแดนใต้เรียนรู้การตัดเย็บปลอกหมอน-ทำการตลาด กับบริษัท R.ULONG ORIGINAL COLLECTHION ประเทศมาเลเซีย
ณ ห้องประชุมสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อนำประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีฝีมือด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและปลอกหมอน ไปเรียนรู้กระบวนการผลิตและตัดเย็บปลอกหมอน ที่บริษัท R.ULONG ORIGINAL COLLECTHION ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและการตัดเย็บให้ได้มาตรฐานตามตลาดต้องการ โดยมีบาเปาะราชิค เจ้าของบริษัท R.ULONG ORIGINAL COLLECTHION และนางนารีซะ สาบัต ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมอแซง ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และผู้แทนเจ้าหน้าที่กรมจัดหางาน ร่วมประชุมหารือ
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาล และ ศอ.บต. ดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเกษตร ปศุสัตว์ และอื่นๆ อีกทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมครัวเรือน เพื่อยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกลไกประชารัฐ คือ ร่วมแก้ไขและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ซึ่ง ศอ.บต. ได้ติดต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลงทุนในพื้นที่ ซึ่งอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและปลอกหมอนเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนในพื้นที่มีความสามารถ เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐดำเนินการจัดอบรมการตัดเย็บมาโดยตลอด แต่ไม่สามารถยกระดับเป็นอาชีพของประชาชนได้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องตลาดรองรับผลผลิต
ศอ.บต. จึงสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ความสามารถตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวสูงสุด โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านมอแซงต้องการประชาชนที่มีฝีมือการตัดเย็บเดินทางไปเรียนรู้งานที่บริษัท R.ULONG ORIGINAL COLLECTHION เพื่อฝึกฝนการตัดเย็บ และกระบวนการผลิตเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาต่อยอดเป็นอาชีพ เนื่องจากบริษัทฯ พร้อมรับปลอกหมอนที่มีคุณภาพจากประชาชนในพื้นที่ส่งจำหน่ายในนามแบรนด์ของบริษัท R.ULONG ORIGINAL COLLECTHION ต่อไป
แบ่งปัน