เลขาธิการ ศอ.บต. มอบเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นส่งเสริมอาชีพ ที่อยู่อาศัย และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ

วันนี้ (28 กันยายน 2560) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีมอบเงินโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) โดยมีนายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ เข้าร่วม

นายวิเชียรโชค เพ็ชร์ภักดี กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ดำรงอยู่อย่างปกติสุข

ศอ.บต. จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ใน 3 กิจกรรม คือ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนวัสดุกายอุปกรณ์ และต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบหรือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ส่งเสริมด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำรวจข้อเท็จจริงของผู้ได้รับผลกระทบ โดยมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านคุณภาพชีวิต จำนวนทั้งสิ้น 5,233 ราย โดยเบิกจากงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน และได้ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้เป็นการมอบเงินในโครงการดังกล่าว เป็นครั้งที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,240 ราย

นอกจากนี้ ศอ.บต.ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์ของผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ แก่โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 เพื่อบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ และให้ความช่วยเหลือเยียวยาสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 8 แห่ง โดยได้มอบเงินไปแล้ว จำนวน 5 แห่ง และวันนี้จะเป็นการมอบเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกด้วย

pnoht600928001023701_28092017_031411

แบ่งปัน