ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพร้อมมอบกระเป๋าเดินทางให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2561 โดยมีนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 140 คน

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีการคัดเลือกคนดี มีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจญ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมาก โดยได้มีการอำนวยความสะดวกในการเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาส่งของญาติพี่น้องในพื้นที่

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้อวยพรให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เดินทางโดยสวัสดิภาพ และให้ได้ฮัจญ์ที่มับรูร หรือฮัจญ์ที่สมบูรณ์ พร้อมนำคุณค่าในการประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสันติสุขต่อไป

ด้าน นางสาววัลภา ฤทธิพล หนึ่งในผู้ที่ได้รับคัดสรรไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ กล่าวว่า การไปประกอบพิธีฮัจญ์ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มุสลิมทุกคนอยากไปปฏิบัติ การถูกได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งคุณความดีและสิ่งที่ดีงามกลับมาในพื้นที่ การจะไปประกอบพิธีฮัจญ์นั้นเราต้องรู้กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง ในส่วนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาสอนหลักการ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย

การได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องของศาสนามากขึ้น สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่าง ๆ และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ศอ.บต. และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ที่เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

2

.

4

แบ่งปัน