pnoht600206001028801_06022017_063450

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมพบปะ ให้โอวาท แก่ผู้ประกอบการสินค้าของดีชายแดนใต้ ในการประชุมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ในโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีผู้แทนของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล เข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และการศึกษา ย่อมเป็นปัญหาที่เราทุกคน ต้องดำเนินการแก้ไขร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ คือ หัวใจหลักของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัจจุบัน รัฐบาลได้ดำเนินหาทางออกในการแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจดีขึ้นในรอบ 50 ปี ในเรื่องของเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และผู้ประกอบการในพื้นที่ คือ หนึ่งในหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจ เพราะกระบวนการผลิต การปลูก การเลี้ยง และนำไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ต้องมีสินค้าที่ได้รับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับให้ได้เศรษฐกิจจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนบริโภคมากขึ้น ตลาดเริ่มมีเปิดรับสินค้าของดีชายแดนใต้มากขึ้น และมีผู้สนใจในสินค้าของเรามากขึ้น

pnoht600206001028802_06022017_063450 pnoht600206001028804_06022017_063450

เป้าหมายสำคัญของโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. คือ ทำอย่างไรให้ประชาชนทั่วประเทศและต่างประเทศ ได้รู้จัก ชอบ และได้กลับมาซื้อสินค้าของดีชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง และอยากให้ผู้ประกอบการได้คิดค้นสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และเมื่อสินค้าที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ อยากให้กลับมาคิด วิเคราะห์ และปรับปรุงสินค้าเพื่อให้มีมาตรฐานต่อไป

ทั้งนี้ โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. มีเป้าหมายที่จะนำผู้ประกอบการของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ไปจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดทั่วประเทศ ประจำปี 2560 จำนวน 3 ครั้ง คือจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ ในจังหวัดนครสวรรค์ 20-26 กุมภาพันธ์ และในพื้นที่ของตลาดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-24 มีนาคม 2560

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน