วันนี้ (3 ก.ค. 61) ที่โรงแรมยะลาปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุม ศอ.บต. คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมจัดรายการโทรทัศน์สายสัมพันธ์ฮัจญ์ ศอ.บต. พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) นายนรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. และกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในฐานะที่ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแลส่งเสริมกิจการฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชบัญัติว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การส่งเสริมกิจการฮัจญ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมียุทธศาตร์ด้านการประชาสัมพันธ์และศูนย์ข้อมูลฮัจญ์ เป็นหนึ่งในยุทธศาตร์หลัก กำหนดให้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถประกอบศาสนกิจในพิธีฮัจญ์ได้อย่างสมบูรณ์

ตลอดจนญาติพี่น้องประชาชนมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีความประทับใจอย่างถูกต้อง มีความประทับใจในการอำนวยความสะดวกของทางราชการ ตลอดจนให้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบศาสนกิจฮัจญ์ สาระความเคลื่อนไหวของกิจการฮัจญ์ สาระความเคลื่อนไหวของกิจการฮัจญ์ไทย และ ศอ.บต. อันเป็นการส่งเสริมทัศนคติที่ดีของชาวไทยมุสลิมในประเทศไทย ไทยมุสลิมที่ทำงานในแระเทศใกล้เคียงนำไปสู่การยอมรับ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. โดยในปี 2561 จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม ถึง 7 กันยายน 2561 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของเที่ยวบินที่จะมีการเดินทางด้วยสายการบินซาอุดีอาระเบียนแอร์ไลน์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยปีนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา จะทำการถ่ายทดสดบรรยากาศของเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ จำนวนผู้มีสิทธิ์ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในโควตา ศอ.บต. จำนวน 200 คน และผู้ให้บริการ จำนวน 20 คน รวม 220 คน

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

2

.

4

แบ่งปัน