วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงรายละเอียดการเดินทางในโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีนายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. ผู้ประกอบการกิจกการฮัจญ์ คณะวิทยากร ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 140 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวพบปะ และมอบโอวาทให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า วันนี้ดีใจที่ได้พบปะทุกคนนับจากนี้อีก 7 วัน ที่ทุกท่านจะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่านเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่จะเดินทางจากสนามบินนราธิวาส บินตรงสู่นครมาดีนะห์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง โดยทุกท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งในมิติทางศาสนาท่าน คือ ผู้ที่ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า ที่ได้รับคัดเลือกให้ไปประกอบพิธีฮัจญ์

ในส่วนของมิติทางสังคมท่าน คือ บุคคลที่ทำคุณงามความดีให้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้รับคัดเลือกจากองค์กร เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้มีความสมบูรณ์ในระยะเวลา 45 วัน ที่เป็นวันสำคัญที่สุดของท่านและครอบครัว และกลับมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ ศอ.บต. ร่วมกับจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดสรรกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเป็นผู้ที่ยากไร้ (มิสกีน) และกลุ่มบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเครือข่ายการพัฒนาตาม 140 คน ซึ่งมาจากกลุ่มบุคคล ภายใต้ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) หรือในบัญชีซะกาตประจำมัสยิด 2 ประเภท คือ คนขัดสน (ฟะกีร) ยุทธศาสตร์ไร้รอยต่อ ของ ศอ.บต.

อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเดินทาง และมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับฮัจญ์มับรูร วิถีทางวิถีธรรม (ทำ) นำชีวิต และบรรยายให้ความรู้ทางศาสนาสถาน และสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ตลอดจนมอบกระเป๋าสัมภาระ และการนัดหมายเดินทางโดยสายการบินไทย เช่าเหมาลำ ณ สนามบินนราธิวาส ในเที่ยวบินนัดปฐมฤกษ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และเดินทางกลับสู่มาตุภูมิประเทศไทยในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ สนามบินนราธิวาส

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน