ศอ.บต. จับมือภาคีเครือข่าย 10 องค์กร ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร สร้างพื้นที่ “ครัวฮาลาลโลก” หวังตอบโจทย์และความเชื่อมั่นผู้บริโภค

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ร่วมกับกระทรวงเกษตร สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาพันธ์คณะกรรมการประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดปัตตานี บริษัท เอ.ซี.เอฟ. แอนด์ คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ตะนาวศรีไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจากพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายดีอราแม มะมิงจิ ประธนสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สหกะโร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีปฏิบัติหน้าที่แทนประธานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดปัตตานี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.นิรัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสขลานรินทร์ รองศาสตร์จารย์ ชาญชัย พานทองวิริยะ อธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชาลี มัดสและ ประธานกรรมการบริษัท เอ.ซี.เอฟ. แอนด์ คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด และนายกณพ สูจิฆระ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท ตะนาวศไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และนายภานิต ภัทรสาริน ผู้ช่วยจัดการฝ่ายจัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศอ.บต.

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรกว่าร้อยละ 80 เป็นชาวมุสลิม มีวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางภายใต้บทบัญญัติและ”ฮาลาล ” ที่กำหนดไว้ใน “อัลกุรอ่าน” ซึ่งเป็นพระมหาคัมภีร์สูงสุดทางศาสนา เพื่อให้มุสลิมทุกคนมีความศรัทธาและถือปฏิบัติรวมถึงให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกสรรอาหาร ที่เป็นไปตามหลักการบัญญัติ “อาหารฮาลาล”

ศอ.บต. ได้เห็นถึงความสำคัญที่จะพัฒนาชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่ “ครัวอาหารฮาลาลโลก”ในการผลิตอาหาร ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานราก เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร เชื่อมโยมการขนส่ง สร้างความมั่นใจให้กับมุสลิมทั่วโลก ว่า อาหารที่วางอยู่โต๊ะของทุกครัวเรือนไม่ใช่เพียงมุสลิมเท่านั้น หากหมายถึงผู้รักษาสุขภาพที่ต้องการอาหารเชิงสุขภาพ และมีประโยชน์สูงสุด

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาชายแดนภาคใต้ ที่ในอดีตได้รับการขนานนามจากมุสลิมทั่วโลกว่าเป็นระเบียงแห่งเมกกะห์ สเหมือนเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและหลักการอิสลามแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในครั้งนี้ทุกฝ่ายต่างมีความพร้อมอย่างสูงสุดในการที่จะพัฒนาพื้นที่สู่ “ครัวอาหารฮาลาลโลก” โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวม 10 หน่วยงาน รวมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการผลักดันชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล (HALAL HUB) ผ่าน “อุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร” ไปสู่อุตสาหกรรมครัวเรือน แปรรูปขนาดใหญ่ ที่ใช้ไก่เป็นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อสามารถบรรลุหลักการศาสนาอิสลามสำหรับพี่น้องมุสลิมและผู้ที่รักสุขภาพ อย่างเป็นระบบและครบวงจรอย่างมีนัยสำคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา”ครัวอาหารโลก” และ “ครัวอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน