วันนี้ (5 ส.ค. 61) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงสาธารณสุข) เปิดการอบรมพัฒนาหลักสูตรผู้สอน จากศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ระหว่างวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2561 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ (สช.) และสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้สอนในการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ ตาดีกา ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ รวมไปถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยในกิจกรรมได้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาด้านหลักความพอเพียง ความอดทน และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัณธรรม เพื่อให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในเรื่องของการให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ และคณะวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 รวมทั้งผู้สอนจากศูนย์ตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม จำนวน 132 คน

นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การอบรมผู้สอนตาดีกาในครั้งนี้ ผู้สอนตาดีกา 1 คน สามารถเผยแพร่ความรู้ให้เยาวชนเป็นสิบเป็นร้อยคนในเวลาอันสั้น และเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้และเผยแพร่ต่อๆ กันไป ล้วนเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ถึงแม้ศูนย์ฯ ตาดีกาจะอยู่ในระบบของการศึกษาแบบตามอัธยาศัยก็ตาม แต่ตาดีกาเป็นสถานที่สำคัญในการหล่อหลอมความรู้ให้เยาวชนของเราเป็นคนดี คนเก่ง รู้ถึงการเป็นมุสลิมที่ดีตามแบบอย่างของท่านนบีได้สอนไว้ ก่อนที่เยาวชนเหล่านี้จะเติบโต และใช้ชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้อง เยาวชนทุกคนเกิดมาแล้วก็เปรียบเสมือนผ้าสีขาว สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวของเราเท่านั้นที่จะช่วยแต่งเติมให้ผ้าสีขาวเหล่านั้นเป็นอะไร ดังนั้นผู้ที่สามารถแต่งเติมบนผ้าสีขาวนั้นต้องเป็นคนสำคัญมาก และบุคคลสำคัญดังกล่าวนั้นก็คือ “ผู้สอนตาดีกา” จึงอยากให้ผู้ที่เข้าอบรมในวันนี้ได้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เยาวชนให้มากที่สุดเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้องของศาสนาต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

4

.

3

.

5

.

6

แบ่งปัน