สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. จัดกิจกรรมฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 3

ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2560 ซึ่ง ศอ.บต. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม

นายวิเชียรโชค เพ็ชรภักดี กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมา นำความสูญเสียมาสู่บุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัว แม้ปัจจุบันเหตุการณ์ได้เบาบางลงแต่เหตุก็ยังเกิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ก่อเหตุได้ชักจูงเด็กและเยาวชนมาเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความอ่อนไหวง่ายต่อการถูกชักจูง

ดังนั้นการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกให้กับน้องๆ เยาวชนได้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ เฉกเช่นเยาวชนทั่วไป

ในการนี้นายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวขอบคุณนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ที่ได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อสร้างความสุขให้กับเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ อีกด้วย

แบ่งปัน