pnoht600403001024601

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ “เครือข่ายจิตอาสาฮัจย์ ศอ.บต.” โดยมีนายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจย์ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแกนนำเครือข่ายผู้ผ่านการไปประกอบพิธีฮัจย์ตามโครงการของ ศอ.บต. ให้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการจัดตั้งครอบครัวคุณธรรมในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นให้สมาชิกแต่ละครอบครัวห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษ ให้ประพฤติตามบทบัญญัติศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำผู้ผ่านการไปประกอบพิธีฮัจย์ตามโครงการของ ศอ.บต. ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 80 คน กิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องคุณค่าของฮัจย์กับการสร้างครอบครัวคุณธรรม โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักจุฬาราชมนตรี นอกจากนี้มีการอภิปรายเรื่องผลการดำเนินงานในปี 2559 ของแกนนำเครือข่าย “จิตอาสาฮัจญ์ ศอ.บต.” และมีการระดมความคิดเห็นและแนวทางในการจัดกิจกรรมของเครือข่าย “จิตอาสาฮัจย์ ศอ.บต.” อีกด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน