pnoht600227001002001_27022017_101939

รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เปิดสำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า สร้างโอกาสให้เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

ที่สำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานเปิดสำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. ร้อยโท วรัญญู วงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า นายคอเล็ด เจ๊ะแว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนาวัฒนธรรม ศอ.บต. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูพี่เลี้ยงโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

pnoht600227001002003_27022017_101939 pnoht600227001002004_27022017_101939

นายนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ กล่าวว่า โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ส่วนหน้า เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กองทัพทุกเหล่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำเยาวชนมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่นับถือศาสนาอิสลามในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้ดำเนินการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 12 ปี ได้ดำเนินการไปแล้ว 29 รุ่น มีสมาชิกที่ใช้นามสกุลเดียวกัน คือ “สานใจไทย สู่ใจใต้” กว่า 8 พัน และมีผลดำเนินงานเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องตลอดมา

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยกรบริหารจังหวายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การเปิดสำนักงานโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ สร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ของครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน