สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหารครูและอุซตาส “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” รุ่นที่ 2

วันนี้ (26 เมษายน 2561) นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้ นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจผู้บริหาร ครู และอุซตาส “คำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทย” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี โดย ศอ.บต. ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ สนับสนุนส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควบคู่กับความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และให้ทุกคนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

โดยมี นายขอหลิด แซะอาหลี ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต. คณะวิทยากรโครงการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. คณะผู้บริหาร ครู และอุซตาส จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า อยากให้ทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าใจถึงการทำงานร่วมกันให้มีความสุข และอยากให้ร่วมกันคิดว่าในบทบาทความเป็นครูจะทำอย่างไรให้เยาวชนในสถานศึกษาของเรามีความรู้ ความเข้าใจในหลักวิชาสามัญควบคู่กับศาสนา และสิ่งที่สำคัญมากคือ จะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราห่างไกล ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชนของเรา สิ่งเหล่านี้เราจะต้องร่วมมือกันปกป้องดูแล และมอบความรู้แก่เยาวชนเพื่อเติบโตเป็นเสาหลักของครอบครัว และขอบคุณคณะผู้บริหาร ครูและอุซตาสที่ช่วยกันพัฒนาและยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน