นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดกิจกรรม “เตอรีมา กรือเซะ” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 นี้ ว่าขณะนี้ได้ดำเนินการไปมากแล้ว โดยล่าสุดได้มีการประชุมหารือและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ที่โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้านกรือเซะ ตันหยงลุโล๊ะ บานา และชุมชนบ้านบาราโหม คณาจารย์โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา โรงเรียนสตรีพัฒนาศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโล๊ะ และนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรม พร้อมเสนอข้อคิดเห็น เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเส้นทางฮาลาล ว่า โลกของเรามีประเทศกว่า 200 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศมุสลิม 65 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม แต่ได้รับตราฮาลาลจาก OIC โดยขณะนี้ไทยติดอันดับที่ 13 ของฮาลาล และตั้งเป้าหมายว่าจะขับเคลื่อนสินค้าฮาลาลให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเพื่อติดอันดับ 1 ใน 10

รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า ตลาดฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้ คือ ประเทศอินโดนีเซีย รองลงมา คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ถ้านับคนที่บริโภคอาหารฮาลาลจะสามารถกระจายได้ทั่วโลก เพราะตราฮาลาลเป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคให้ความไว้ใจและเชื่อใจในเรื่องความสะอาด และคุณภาพ ฯลฯ ซึ่งการขับเคลื่อนเพื่อให้พื้นที่กรือเซะ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวฮาลาล จำเป็นต้องใช้มิติความเป็นมุสลิมในพื้นที่ในการจุดประกายธุรกิจฮาลาล เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน สร้างผู้ประกอบการรายใหญ่ และก่อให้เกิดพื้นที่เศรษฐกิจ โดยจำเป็นต้องพัฒนา 3 ประการ คือ การใช้ทุนความเป็นศาสนา อัตลักษณ์มลายู ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงตัวตนของประชาชนให้เป็นจุดเด่นของการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม การผลักดันอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต้องช่วยกันทำให้ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นฮาลาลที่บริสุทธิ์ และการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน คือ ทำอย่างไรที่จะเพิ่มและต่อยอดการท่องเที่ยว อาหาร และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่สู่ธุรกิจและการผลิตฮาลาลได้ อย่างไรก็ตาม ดีใจที่ชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่พร้อมพัฒนาให้กรือเซะและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งอีกครั้ง

ทั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงเจตนาที่จะเข้าร่วมเป็นมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นผู้แทนพื้นที่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อาหารและสถานที่พักแก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วย

จากนั้น ได้ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน คณาจารย์ และนักเรียนทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมทำความสะอาดสถานที่ และเส้นทางบริเวณมัสยิดกรือเซะ ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่และมัสยิดกรือเซะให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นในงาน “เตอรีมา กรือเซะ” นี้

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

แบ่งปัน