พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเอ็มบีไอ รีสอร์ท ด่านนอก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.อะหมัด อิฮซัน ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง นายสักรียา บินแลสะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นางดาวดวงใจ ปาลาเลนายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม 14 จังหวัดภาคใต้ อาจารย์อำพล รัถยาพิทักษ์ นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมภาคเหนือ ตลอดจนผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. และคณะกรรมการสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย จำนวน 238 คน เข้าร่วม

สืบเนื่องมาจากการส่งเสริมบทบาทสตรี เป็นสิ่งหนึ่งที่ ศอ.บต. ให้ความสำคัญอยู่เสมอ ไม่ว่าจะศาสนาใดสตรีก็คือคนที่เป็นแกนหลักของบ้าน เพราะคนที่แบกรับภาระมหาศาลคือแม่บ้าน บุคคลที่ถูกเรียกว่าภรรยา ฉะนั้น ในความเป็นจริงสังคมทั้งหมดผู้ที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคือผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริง ซึ่งหากมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ศอ.บต. ก็พร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนสามารถทำหน้าที่ในการดูแลครอบครัวและสังคมได้ดียิ่งขึ้น โดยนอกเหนือความรู้ที่ทุกคนจะได้รับ การอบรมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจและเห็นถึงทิศการพัฒนาของจังหวัดของชายแดนภาคใต้ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสามารถเห็นโอกาสการมีงานทำของบุตรหลานในอนาคต

อีกทั้ง สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายด้านธุรกิจเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนมากขึ้น ส่วนมิติด้านการเมืองในฐานะบทบาทสตรีมุสลิมถือว่ามีอาวุธสำคัญคือหัวใจในการป้องกันไม่เกิดความอคติต่อกัน มีความเอื้ออาทรเกื้อกูลด้วยความเป็นมิตร สามารถบอกเล่าและสร้างความเข้าใจทั้งในครอบครัวและชุมชน จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าบทบาทของสตรีมีความสำคัญต่อการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราได้

นางดาวดวงใจ ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย เผยถึงความสำเร็จในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นการรวมตัวของผู้นำสตรีมุสลิมจากทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันที่ต้องมีความช่วยเหลือและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จากภาพรวมการอบรมทั้งหมดถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมอบรม

ด้านตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและขอขอบคุณสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย และ ศอ.บต. ที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มบทบาทสตรีมุสลิม เพราะตนเองเชื่อว่ามุสลิมมีอยู่ทั่วโลก โอกาสที่จะได้รู้จักพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัดยังมีอยู่น้อย แต่กิจกรรมนี้ทำให้ทุกคนได้เจอกัน ได้เห็นถึงความทุ่มเท และสัมผัสได้ว่าทุกคนที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ห่วงใยพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่เสมอ ซึ่งหลังจบการอบรมก็พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ในครอบครัว ชุมชน อำเภอ และจังหวัด เพราะการทำงานของบทบาทสตรีมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ คือ ลดความไม่เข้าใจ สร้างพลังความสามัคคี และขับเคลื่อนพื้นที่ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน