pnoht600215001031401_15022017_082858

สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก และคณะกรรมการประจำมัสยิดอัลฮีดายะห์ บ้านบาลา ได้จัดกิจกรรม “สถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต.สัมพันธ์สัญจร” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 ขึ้นที่มัสยิดอัลฮีดายะห์ บ้านบาลา หมู่ที่ 3 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายเอก ยังอภัยย์ นายอำเภอหนองจิก เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุขเกษม จารงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุซัวรอกีตอ ศอ.บต. ภาคภาษามลายู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมในงานมีการร้องอนาซีดของนักเรียนตาดีกาในพื้นที่อำเภอหนองจิก เปิดเวทีให้ประชาชนนำเสนอประเด็นปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ตาดีกาในเขตพื้นที่ มอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่อาบน้ำละหมาด มอบอุปกรณ์ทาสีแก่ตัวแทนมัสยิดอัลฮีดายะห์ รวมทั้งกิจกรรมทาสีมัสยิด เพื่อบูรณะมัสยิดให้มีความสวยงามเหมาะในการเข้าไปประกอบศาสนกิจทางศาสนาอิสลาม

pnoht600215001031402_15022017_082859 pnoht600215001031403_15022017_082859

นายเอก ยังอภัยย์ นายอำเภอหนองจิก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ของ ศอ.บต. ในพื้นที่ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นี้ จะเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารให้กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรดกทางศิลปวัฒนธรรม เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนบนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยให้ทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ ร่วมกันสะท้อนปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ชองประชาชน อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน