นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมประชุมชี้แจงการเทียบโอนรายวิชา และการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จัดวันที่ 25-26 กันยายน 2561 โดยมีนางณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนักศึกษาที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ผู้ปกครองนักเรียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย และครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยมีวิทยากรจาก สำนักงาน กคศ. สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ร่วมรับฟัง

สืบเนืองจากรัฐบาลไทย มียุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีการแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์การดำเนินการก่อนการเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาไทยมุสลิมที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศในทุกสาขา 2.ยุทธศาสตร์การดำเนินการขณะศึกษาในต่างประเทศ ด้วยการสร้างความรู้สึกร่วมของความเป็นพลเมืองไทย ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐกับนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ และ 3.ยุทธศาสตร์ภายหลังกลับจากการศึกษาจากต่างประเทศ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไทยมุสลิมที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ กลับภูมิลำเนาอย่างมั่นใจในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ อำนวยความสะดวกและเร่งรัดการเทียบวุฒิและการรับรองวุฒิการศึกษา ให้สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้โดยเร็ว รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพของนักศึกษาไทยมุสลิมที่จบจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นกำลังหลักและต้นทุนที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะขับเคลื่อนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่รัฐบาลมีความตั้งใจและมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่ง ว่าการกลับมาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นแรงหนุนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจฯ และจะเป็นพื้นที่ที่รองรับให้กับทุกคน

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน