ศปก.อ.เบตง ร่วมกับ สวท.เบตง จัดโครงการสานเสวนา ในหัวข้อ “3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม นำพาเบตงสู่สันติสุข”

วันนี้(20ธ.ค.61) ที่โรงแรมการเด้นวิว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการสานเสวนา ในหัวข้อ “3 ศาสนา 4 วัฒนธรรม นำพาเบตงสู่สันติสุข” ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง (ศปก.อ.เบตง) ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เบตง( สวท.เบตง )ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป รับรู้ เข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรองรับโครงการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งสันติสุข ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้มากขึ้น อันจะนำความสงบสันติสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม พร้อมถ่ายทอดเสียงทางวิทยุคลื่นความถี่ เอฟ.เอ็ม 93 เมกะเฮิรตซ์. และถ่ายทอดสดผ่าน เฟสบุ๊คแฟนเพจ สวท.เบตง News พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดมา มีทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยจีน และชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์ นับเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพื้นที่ ที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขอยู่ร่วมกันอย่างเข้าอกเข้าใจ ดำเนินวิถีชีวิตร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างกลมกลืน ชาวไทยพุทธมักจะร่วมงานประเพณีต่างๆ ของชาวไทยมุสลิม เช่น กวนอาซูรอ การแต่งกาย การจัดประเพณีงานแต่งงาน การร่วมบริจาคทำบุญเพื่อพัฒนามัสยิด ซึ่งเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิม ชาวไทยมุสลิมก็เข้าร่วมประเพณีวัฒนธรรมงานแต่งงาน งานบุญ งานบวชของชาวไทยพุทธ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาวัดในพื้นที่ เป็นต้น นายอำเภอเบตง กล่าวอีกว่ส จากความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวอำเภอเบตง ประกอบกับการมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ทำให้เบตงเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรมของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

นอกจากนี้อำเภอเบตง ยังมีมัสยิด 32 แห่ง วัดในพุทธศาสนา 6 วัด สำนักสงฆ์ 7 แห่ง โบสต์คริสต์ 2 แห่ง และมีมูลนิธิ สมาคมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน 6 แห่ง ซึ่งเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของคนหลากหลายภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม จนได้รับการกล่าวขานว่า เบตง คือ ต้นแบบเมืองสมานฉันท์ ที่กลายเป็นจุดแข็ง หลอมรวมเมืองให้คงมั่น และดึงดูดให้ผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจมาท่องเที่ยว พักผ่อนและศึกษาเรียนรู้วิถีเบตงอย่างต่อเนื่องนั้นเอง

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

4

.

6

.

7

แบ่งปัน