ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก จัดโครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อเด็กกำพร้า ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยมอบถึงของขวัญแก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอสุไหงโก-ลก จำนวน 168 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการอำเภอร่วมกิจกรรม

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า กิจกรรมในโครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อเด็กกำพร้า จัดขึ้นโดยมุ่งหวังเติมเต็มรอยยิ้มให้เด็กกำพร้า ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ก่อนเข้าสู่เทศกาลฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับเด็กกำพร้า ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาพบว่าสถานการณ์ความไม่สงบได้ส่งผลให้หลายครอบครัวสูญเสียผู้นำครอบครัว ทำให้มีเด็กกำพร้าเป็นจำนวนมาก เช่นเดียวกับที่อำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งมีเด็กกำพร้าหลายราย และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัวโครงการนี้จึงเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่มีฐานะยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีของใช้ที่จำเป็นในช่วงเทศกาลฮารีรายอ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน