pnoht600222001023101_22022017_041633

ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงสาธารณสุขส่วนหน้าลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนศูนย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน

ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) (กระทรวงสาธารณสุขส่วนหน้า) จัดประชุมเชิงรุก ปฏิบัติการพัฒนาศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน ปี 2560 การพัฒนากระจายไปสู่ชุมชนโดยศูนย์เรียนรู้ตั้งที่ศาสนสถาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพตามวิถีชุมชน พร้อมมีการร่วมลงนาม MOU สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน นำเสนอแนวคิด ผลการดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมลงนาม เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เจ้าคณะจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดยะลา

pnoht600222001023102_22022017_041633 pnoht600222001023103_22022017_041633

ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มทุกวัย และการป้องกันควบคุมโรคภัยและภัยสุขภาพ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการกระจายความรู้ ให้ใช้ต้นทุนทางสังคม สร้างระบบสังคมเข้มแข็งด้วยตัวเอง ศูนย์การเรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนนี้ มุ่งไปที่หน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เริ่มตั้งแต่วัด มัสยิด และสถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยการขับเคลื่อนผ่านจากภาคีเครือข่าย ตามแผนพัฒนาปี 2560 มีการดำเนินงบประมาณสนับสนุน ดำเนินงานศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 จำนวน 20 ล้านบาท ดำเนินการจากแผนต้นแบบ ทั้งหมดใน 5 จังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และจังหวัดยะลา ได้เป็นระดับดีมาก จำนวน 280 แห่ง ปัจจุบันมีศาสนสถานกำลังเข้าโครงการส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน อีก 3,400 แห่ง

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน