วันที่ 19 พ.ย.62 ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ (ศบ.สต.) นายประเวศ หมีดเส็น (ผช.ผต.สธ.12,ผช.เลขา ศอ.บต.(สธ.),รอง ผอ. ศบ.สต. ) จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพผู้เดินทางไปฮัจย์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

สำหรับผู้จะเดินทางไปฮัจย์และอุมเราะห์ ติดตามรายละเอียดได้ที่
www.sasuk12.com

 

ที่มา : สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

 

1

.

3

.

4

แบ่งปัน