วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมเดินหน้าเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์สืบสานฯ

วันนี้ (16 ก.ย. 61) วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกับเทศบาลตำบลโกตาบารู ได้จัด โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขึ้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ เผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่สู่คนรุ่นหลัง สร้างความตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม หวงแหน เสียสละ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจ สร้างความสุขแก่คนในชุมชน

อีกทั้ง เกิดความปรองดอง รู้รักสามัคคีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งในพิธีเปิดมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน และร่วมบรรยายพิเศษ “วัฒนธรรมกับสันติสุข” โดยมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโกตาบารู คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ส่วนราชการในอำเภอรามัน คณาจารย์ บุคลากรศิษย์เก่า นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา และประชาชนในตำบลโกตาบารู เข้าร่วมกว่า 500 คน

สำหรับกิจกรรมในงาน มีขบวนแห่วัฒนธรรม การสาธิตการแสดงตารีอีนา สาธิตการแสดงซีละ การเสวนาด้านวัฒนธรรม สาธิตการแสดงเชิดหนังตะลุง สาธิตการแสดงอัลนาซีต สาธิตการแสดง ดิเกฮูลู สาธิตการรำกริช

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2554 และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีกิจกรรมย่อย 2 โครงการ แบ่งเป็นโครงการ “เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม” และโครงการ “ส่งเสริมทำนุบำรุงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของชุมชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ โดยจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาส และตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนยะลา ที่จะจัดการความรู้ และสร้างต้นแบบคนรุ่นใหม่ ให้อนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา อีกทั้ง ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม หวงแหน เสียสละเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจ สร้างความสุขแก่คนในชุมชน รู้รักสามัคคีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจในความแตกต่าง อันจะเป็นส่วนเชื่อมโยงผสานใจ รวมไทยเป็นหนึ่งเดียว เกิดความปรองดองด้วยแนวคิดที่เป็นจุดร่วม คือ การสืบสานวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ อันจะก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า การจัดการเรียนรู้ ให้สนองความต้องการของชุมชน เกิดเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งภาคประชาชน ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน มีการทำงานผสานร่วมกันด้วยภารกิจการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาตามอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นที่โดดเด่น เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีทิศทางการพัฒนาที่ยังยืน บนความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีแต่ความไม่แน่นอน อันจะพาให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติและยังคงความเป็นไทยสืบไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

1

.

4

.

5

.

7

.

6

แบ่งปัน