วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดนิทรรศการแสดงผลงานการถ่ายทอดวิชาชีพและวิทยาการสู่ชุมชน YCC in The Kitchen ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพและการอยู่ร่วมกันสังคมพหุวัฒนธรรม

วันนี้ (19 มี.ค. 62) ที่ห้องภรณ์นิเวศน์ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานการถ่ายทอดวิชาชีพและวิทยาการสู่ชุมชน YCC in The Kitchen (วาย ซี ซี อิน เดอะ คิดเช่น) ขึ้น ภายใต้โครงการศึกษา และพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ

ทั้งนี้ เพื่อให้ชุมชนต่าง ๆ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาทักษะอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพและการอยู่ร่วมกันสังคมพหุวัฒนธรรม จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพของวิทยาลัยชุมชนยะลา ไปพัฒนาตนเองและสร้างชุมชนเข้มแข็งในแต่ละพื้นที่ของตนเองต่อไป ซึ่ง นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ โดยมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้นำชุมชน ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมจากชุมชนต่าง ๆ และนักศึกษาอนุปริญญา กว่า 100 คนเข้าร่วม

นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ โดยมุ่งจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ ตามนโนบายของรัฐบาล โดยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ มีงานทำ ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง ตั้งแต่การจัดการความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการนำผลผลิตมาจัดจำหน่ายในตลาดชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชน ต่อไป

การดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น พร้อมการแนะแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมและการพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพหลัก จนเกิดการสร้างรายได้ อาทิ การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร-ขนม การประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก และของที่ระลึก รวมถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิม ฯลฯ ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ให้บริการแก่ประชาชน จำนวน 714 คน ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ณ ตำบลตาเน๊าะปูเต๊ะ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอรามัน ณ ตำบลวังพญา ตำบลท่าธง และ อำเภอเมืองยะลา ณ บ้านตาสา ตำบลพร่อน บ้านปีซัด ตำบลลำใหม่ และบ้านคลองทรายใน ตำบลยุโป โดยในพื้นที่บ้านคลองทรายใน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ขนมมันรังนก น้ำดื่มสมุนไพร ข้าวเกรียบจากผักและผลไม้ ได้แก่ ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบมันม่วง และข้าวเกรียบจากกล้วย โดยใช้วัตถุดิบจากในพื้นที่ตำบลยุโปและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการสอนทำขนมโดนัท และขนมอบ เช่น บราวนี่ คุ้กกี้ เพื่อให้กลุ่มสามารถนำมาจำหน่ายในตลาดนัดชุมชนบ้านคลองทรายใน ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ฝึกอบรมการสุขาภิบาลอาหารสำหรับงานบริการและร้านค้าชุมชน เพื่อให้ผู้ผลิตอาหารเกิดความตระหนักในด้านความปลอดภัยอาหาร

นอกจากนี้ วิทยาลัยชุมชนยะลา ยังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน : กรณีศึกษาการผลิตข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ โดยใช้ข้าวพันธุ์มือลอ ข้าวพันธุ์เลือดปลาไหล และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งข้าว รวมถึงการผลิตไข่เค็มสมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มสตรี โดยมีนำหลักสูตรการผลิตข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรการแปรรูปข้าวสารพื้นเมืองปลอดสารพิษ มาฝึกอบรมให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบุดี รวมจำนวน 250 คน ทั้งนี้ ได้มีการร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนบ้านบุดีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

5

.

2

แบ่งปัน